Arbeidsplassforskriften

FOR-2011-12-06-1356

Formålet med forskriften er å sikre at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd ivaretas ved at arbeidsplasser og arbeidslokaler tilrettelegges og utformes i forhold til arbeidet som utføres, den enkelte arbeidstaker og til særskilte risikoforhold.

Forskriftens kapittel 5 gjelder skilting og merking.

Det vises til ulike krav vedrørende sikkerhetsskilting, hvilke varslingsfarger, utforming plassering mm.


§ 5-5. Utforming av sikkerhetsskilt

Symboler for sikkerhetsskilting skal være så enkle som mulig og bare inneholde vesentlige opplysninger.

Symbolene som brukes skal være mest mulig lik dem som er vist i § 5-7. Eventuelle mindre avvik skal ikke kunne føre til misforståelser.
Sikkerhetsskilt skal lages av materiale som egner seg for det miljøet de skal stå i.

Sikkerhetsskilt skal være av en slik størrelse og farge og lysegenskapene av en slik art, at skiltene lett kan ses og forstås.


Arbeidsmiljøsenteret har i flere henvendelser til Arbeidstilsynet og departementet vist til ISO 7010 standarden som noe å strekke seg til i denne forskriften. ISO 7010 er bedre egnet, mer tydelig og enklere å forstå for alle.

Arbeidstilsynet svarer at § 5-5 andre ledd: "Symbolene som brukes skal være mest mulig lik dem som er vist i § 5-7. Eventuelle mindre avvik skal ikke kunne føre til misforståelser." gir mulighet for å bruke ISO 7010, i stedet for symboler vist i Arbeidsplassforskriften.


HMS-butikken kan levere HMS-skilt med både symboler iht. Arbeidsplassforskriften og ISO 7010.
 

15.11.2023